Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0246/21
Názov projektu
Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti.
Cieľ projektu
Skúmanie pojmu prísahy v pravom zmysle slova je odbornou otázkou. Súčasne však odborná práca mákonkrétnu spoločenskú hodnotu v prítomnosti – tak z pohľadu národnej, ako i medzinárodnej súvislosti. Najednej strane vidíme potlačenie slova a reči do úzadia v multimediálnej komunikácii, na strane druhej novšiagenerácia čoraz ťažsie uplatňuje rečový prejav, čoraz častejšie sa vyskytuje „porucha komunikácie”. Medzitýmsa fenomén prísahy stáva nepochopeným, nesprávne pochopeným, už nechápaným, preto nie je používanýpodľa pôvodného poslania alebo je nemiestne ignorovaný. Skupina spoločnosti, ktorá sa zaoberá rečou naprofesionálnej úrovni (súdnictvo, jazykoveda, komunikácia a v našom prípade teológia), by mala premyslieť tútosituáciu a mala by dať návrhy na jej vylepšenie. O toto sa pokúša tento projekt, a to na úrovni medzinárodnej,medzicirkevnej a medziuniverzitnej spolupráce.
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Karasszon István prof. ThDr. PhD.
Administrátor projektu
Karasszon István prof. ThDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
18746
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
2395
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
RTF UJS
Dátum evidencie
18.05.2020
Príloha: