Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
013TTU-4/2021
Názov projektu
Interaktívne animačno-simulačné modely pre deep learning
Cieľ projektu
vidď projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Trnavská Univerzita v Trnave - žiadateľ
Zodpovedný riešiteľ
Czakóová Krisztina PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Czakóová Krisztina PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
11983
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
10.01.2021
Koniec riešenia
15.11.2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
3040
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
20.05.2020
Príloha: