Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0050/21
Názov projektu
Rozvoj kompetencií a zručností zamestnancov a riadiacich pracovníkov v ére Industry 4.0 v malých a stredných podnikov v kontexte ekonomických dopadov z dôvodu pandémie (SARS-COVID 19)
Cieľ projektu
Cieľom výskumu je identifikovať kompetencie - na úrovni zamestnancov a riadiacich pracovníkov – ktoré si vyžiada digitalizácia v rámci Industry 4.0, ale v súčasnosti v rámci organizácií je ich stále nedostatok Zohľadňujúc vládne príkazy a opatrenia spojené so šírením koronavírusu . Vývoj vzdelávacích materiálov a máp spôsobilostí v kontexte chýbajúcich preferencií.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Bencsik Andrea prof. CSc.
Administrátor projektu
Machová Renáta Dr. habil. Ing. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
20643
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
projektové oddelenie UJS, proedekan pre vedu a výskum FEI UJS
Dátum evidencie
2020
Príloha: