Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
evega.minedu.sk
Číslo projektu
1/0129/21
Názov projektu
Skúmanie vplyvu aplikovaných inovatívnych metód a postupov pozitívnej psychológie a zážitkovej pedagogiky v rámci kurzu na rozvoj osobnosti budúcich pedagógov
Cieľ projektu
Cieľom projektu je realizovať longitudinálny výskum a prezentovať výsledky a nové poznatky, využiteľné v pedagogickej praxi. Taktiež inovovať vysokoškolskú výučbu pomocou multidisciplinárneho prístupu, aplikovaného v oblastiach umeleckej výchovy, pedagogickej komunikácie, pozitívnej psychológie, so zreteľom aj na humánnu biológiu.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csehiová Agáta doc. dr. univ. PhD.
Administrátor projektu
Hanusz Szilvia
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
50374
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2021
Koniec riešenia
2023
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Katedra pedagogiky PF UJS
Dátum evidencie
14. 05. 2020
Príloha: