Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
002PU-4/2021
Názov projektu
Univerzitná výučba genetiky inovovanými formami a metódami
Cieľ projektu
Chápanie zmien v potrebách vzdelávania predstavuje výzvu pre tvorbu nových moderných učebníc a didaktických pomôcok. Tvorba nových moderných učebníc vychádza zo vzdelávacích potrieb povinných predmetov, ako napr. genetika. Nová učebnica genetiky môže edukačný proces skvalitniť a zefektívniť. Prostredníctvom nových metód a foriem vyučovania umožní učebnica zvýšiť motiváciu študentov. Študenti získajú znalosť z oblasti klasickej, molekulárnej, biochemickej, mikrobiálnej, kvantitatívnej, populačnej genetiky ale aj z oblasti cytogenetiky prostredníctvom novej učebnice. Cieľom učebnice je samostatnosť, kreativita, flexibilita a podpora záujmu o vzdelávanie študentov. Moderná učebnica genetiky obsahuje metodicky spracované učivo podľa učebných osnov a je základným didaktickým prostriedkom pri rozvíjaní vyučovania. V učebnicovom texte budú doplnené najnovšie poznatky vedy, obohatené o obrazovú prílohu, grafy, tabuľky. Pomocou moderných informačno-komunikačných technológií (PC, interaktívna tabuľa) bude možné modelovať rôzne genetické modifikácie čo predstavuje jeden z prínosov novej vysokoškolskej učebnice. Koncepcia učebného textu bude predstavovať kombináciu ukážkových laboratórnych protokolov a postupov pri praktických cvičeniach. Laboratórne protokoly budú obsahovať nielen prebrané učivo, ale budú ho aj ďalej doplňovať a rozširovať látku v jednotlivých kapitolách. Praktické cvičenie podporí získanie praktických zručností a znalosti a umožní ľahšie pochopenie teoretickej časti učebnice ako aj kontrolu osvojených poznatkov o kontrolné teoretické otázky. V rámci internacionalizácie edukačného procesu bude vysokoškolská učebnica Genetiky editovaná v anglickej verzii. Učebnica bude poskytovať efektívne vzdelávanie interných a zahraničných študentov vo všeobecnej, formálnej resp. klasickej genetike ako súčasť študijného programu zameraného na prírodovedné účely.
Žiadateľ
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied
Partneri/Spoluriešitelia
PF UJS
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
17666
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2021
Koniec riešenia
2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
3460
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
3460
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
04.05. 2020
Príloha: