Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2021/
Číslo projektu
005UJS-4/2021
Názov projektu
Adaptácia a štandardizácia diagnostického nástroja DIFER na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne 4-8 ročných detí
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je adaptácia a štandardizácia existujúceho diagnostického nástroja DIFER ( Diagnostický systém na zisťovanie aktuálnej vývinovej úrovne) pre vekovú skupinu 4-8 ročných detí/žiakov.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Józsa Krisztián prof. Dr. PhD.
Administrátor projektu
Borbélyová Diana PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
39718
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2021
Koniec riešenia
2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
7663
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
2024
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
29.04.2020