Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
002UJS-4/2021
Názov projektu
Implementácia inovatívnych metód do vyučovacieho procesu predmetu Slovenský jazyk a slovenská literatúra na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu edukačného procesu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, konkrétne v školách s vyučovacím jazykom maďarským, zameranú na komunikáciu, takisto vypracovanie metodických listov s určením konkrétnych, inovatívnych metód vyučovania, ako aj vytvorenie metodického modelu vyučovania predmetu pre učiteľov primárneho vzdelávania.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.
Administrátor projektu
Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.
Finančný manažér
Szőköl István Dr. habil. Ing. PhD.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
42666
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2021
Koniec riešenia
2023
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
2023
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
2024
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát PF, kancelária prodekana pre vedu a výskum PF
Dátum evidencie
01.04.2020