Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
001UJS-4/2021
Názov projektu
Vysokoškolské učebné texty "Slovenská literatúra v Rumunsku"
Cieľ projektu
001UJS-4/2021
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
11297
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
04.01.2021
Koniec riešenia
31.12.2022
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
30.03.2020
Príloha: