Grantová agentúra
Európska komisia
IČO
Program
KA203 - Strategic Partnerships for higher education
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
KA203-A3F86675
Názov projektu
Improving the teaching competences of future teachers to work with gifted students
Cieľ projektu
Cieľom projektu je zlepšiť kompetencie budúcich učiteľov s osobitným zameraním na prácu s nadanými študentmi. Cieľovou skupinou tohto projektu sú budúci učitelia, ktorí by sa mali vzdelávať tak, aby dokázali racionálne a primerane vysvetliť a formulovať svoje pedagogické ciele a zámery, aby si vybrali prijateľné prostriedky na dosiahnutie cieľa a aby ich vedeli aj uplatniť v praxi.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
UNIVERZITET U NOVOM SADU, Ss. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE, UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITA KONSTANTINA FILOZOFA VNITRE, JIHOCESKA UNIVERZITA V CESKYCH BUDEJOVICICH
Zodpovedný riešiteľ
Puskás Andrea PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
34938
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.11.2020
Koniec riešenia
31.10.2022
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
15.03.2020
Príloha: