Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Výskum hydroným Žitného ostrova
Cieľ projektu
Cieľom projektu je pozbieranie a spracovanie historických a živých vodných mien (hydroným) na území Žitného ostrova. Riešitelia projektu v roku 2019 už pozbierali a digitalizovali živé hydronýma okrese Dunajská Streda s finančnou podporou FPKNM. V prítomnom projekte by sme orientovali na zber a výskum historických a živých hydroným žitnoostrovskej časti okresu Bratislava vidiek, Senec a Komárno. Aby databáza historických a živých hydroným Žitného ostrova bola kompletná pozbierali by sme aj historické vodné mená okresu Dunajská Streda.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Török Tamás PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
10500
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.02.2020
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
02.12.2019
Príloha: