Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Dvojjazyčná jazyková krajina miest v okrese Dunajská Streda
Cieľ projektu
Cieľom projektu je získanie finančného podporovania Katedry maďarského jazyka a literatúry PF UJS na skúmanie dvojjazyčnosti miest v Dunajskostredskom okrese, predovšetkým vzhľadom na jazykovú krajinu Dunajskej Stredy, Veľkého Medera, Gabčíkova a Šamorína. V poslednom období jazykoveda venuje zvýšenú pozornosť skúmaniu jazykovej krajiny v dvojjazyčnom prostredí, ale takýto výskum v okrese Dunajská Streda doteraz ešte neprebiehal organizovanou formou. Nazbieraný jazykový a fotomateriál by bol spracovaný v databáze, ktorá by bola spojená s interaktívnou mapou.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Lőrincz Gábor PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5736
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
302
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
29.11.2019
Príloha: