Grantová agentúra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
Program
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/2672019-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-prepojenie-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-skvalitnenie-pripravy-buducich-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-oplz-po12019dop131-01/
Číslo projektu
NFP312010Z205
Názov projektu
Poďme sa učiť lepšie učiť
Cieľ projektu
Projekt predložený Univerzitou J. Selyeho v Komárne sa zameriava na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov a zlepšenie prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe. Na dosiahnutie tohto cieĀa sú v projekte realizované aktivity zamerané na rozšírenie rozsahu pedagogickej praxe študentov, budúcich pedagogických a odborných pracovníkov škôl a školských zariadení, v cvičných školách, ako aj na rozšírenie siete cvičných škôl. Projekt zároveň zavádza realizáciu stáží študentov v školách a školských zariadeniach, čo je ďalším nástrojom na lepšiu prípravu absolventov pre potreby praxe. V rámci projektu budú tiež vytvorené študijné materiály pre pedagógov, cvičných učiteĀov a študentov, ktoré budú využité aj v rámci dvoch novovytváraných vzdelávacích programov - pre vzdelávanie VŠ pedagógov a pre vzdelávanie cvičných učiteĀov, ktoré v súčasnosti absentuje. Projektu sa zúčastní 500 študentov denného štúdia a 80 cvičných učiteĀov, sieť cvičných škôl bude rozšírená o 5 nových škôl na celkom 40. Projekt je priamou reakciou na potreby študentov, s cieĀom lepšie ich pripraviť na výkon práce pedagógov a odborných pracovníkov, ale aj na požiadavky škôl, z ktorých mnohé sú neplnoorganizované malotriedne školy v málo rozvinutých regiónoch Slovenska, pričom významnú ich žiakov tvoria žiaci sociálne či inak znevýhodnení. VzhĀadom na uvedené naším zámerom je v dlhodobom meradle významne prispieť k zvýšeniu úrovne vzdelávania v materských školách, školských zariadeniach, ako aj na základných a stredných školách v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Szalayová Monika
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
282174
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
14851
Začiatok riešenia
01.02.2020
Koniec riešenia
31.07.2022
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
14936
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Rektorát UJS
Dátum evidencie
01.10.2019
Príloha: