Grantová agentúra
International Visegrad Fund
IČO
Program
-
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
51910730
Názov projektu
Monitoring of current status of invasive insect species in Slovakia, and prognosis of new invasions in Slovakia and Ukraine
Cieľ projektu
Monitorovanie súčasného stavu inváznych druhov hmyzu na Slovensku a prognóza nových invázií na Slovensku a na Ukrajine
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Assoc. Prof. Vladyslav Mirutenko, PhD.
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
1.02.2020
Koniec riešenia
30.06.2020
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
18.09.2019
Celková výška dotácie
1500
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF
Dátum evidencie
27.09.2019
Príloha: