Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
004UPJŠ-4/2020
Názov projektu
Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, matematiku a informatiku na základnej škole
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je tvorba, implementácia, overovanie efektívnosti a finalizácia digitálnej knižnice s navrhnutými nástrojmi formatívneho hodnotenia pre vybrané tematické celky prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na základnej škole. Projekt nadväzuje na výskum realizovaný v projekte VEGA č. 1/0265/17 Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, matematiky a informatiky a na poznatky a skúsenosti riešiteľského kolektívu získané v realizácii výskumu zameraného na charakteristiku, spracovanie a implementáciu vybraných nástrojov formatívneho hodnotenia do výučby.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta Ústav chemických vied, Oddelenie didaktiky chémie - žiadateľ, Partneri: Žilinská univerzita v Žiline, UJS Komárno
Zodpovedný riešiteľ
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Administrátor projektu
Szarka Katarína Mgr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
15850
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
31.08.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2020
Bežné výdavky
3915
Kapitálové výdavky
Rok 2
2021
Bežné výdavky
3806
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
06.06.2019
Príloha: