Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
vedecký
Webová stránka projektu
www.minedu.sk
Číslo projektu
1/0687/20
Názov projektu
Hodnoverná reč v spoločnosti - Skúmanie pojmu prísahy v cirkvi a v spoločnosti
Cieľ projektu
Preukázanie možnosti, významu a cennosti jednoznačnej, hodnovernej reči.
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Karasszon István prof. ThDr. PhD.
Administrátor projektu
Kis Jolán Ing. PhD.
Finančný manažér
Karasszon István prof. ThDr. PhD.
Dekan fakulty
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
26290
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
12.2022
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
www.minedu.sk
Dátum evidencie
26.04.2019
Príloha: