Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/
Číslo projektu
1/0605/20
Názov projektu
Stratégie udržania zamestnancov v malých a stredných podnikoch V4 krajín
Cieľ projektu
Výskum sa zameriava na aktuálne otázky pracovného trhu – ako udržať zamestnancov v malých podnikoch.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
25760
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
31.12.2022
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS, Dekanát EF UJS
Dátum evidencie
26.04.2019
Príloha: