Grantová agentúra
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO
Program
-
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0099/20
Názov projektu
Výskum popkultúry v kontexte mediálnych teórií
Cieľ projektu
Prvotným cieľom predloženého projektu je koncipovanie novej metodológie v oblasti skúmania populárnej kultúry. Základ tejto metodológie tvoria úvahy významných teoretikov, ako Friedrich Kittler, K. Ludwig Pfeiffer, Marie-Laure Ryan alebo Henry Jenkins, ktorí zdôrazňovali intermediálny a transmediálny charakter literatúry, filmu atď. V dnešnej dobe je ťažké sledovať literatúru bez toho, aby sme brali do úvahy jej vzťah k iným (novým) médiám. Takisto môžeme povedať, že hranice medzi populárnou a tzv. klasickou literatúrou (resp. kultúrou) sa v poslednej dobe výrazne posunuli. Populárna kultúra reaguje veľmi rýchlo a citlivo na svetové diania, a tým pádom si vyžaduje nové vedecké postupy. Riešitelia sa usilujú o vytvorenie fundamentu pre výskum populárnej kultúry na základe týchto postupov. Získané poznatky plánujú zverejniť v konferenčnom zborníku.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5175
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.2020
Koniec riešenia
12.2022
Stav projektu
Nový
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát PF UJS
Dátum evidencie
22.04.2019
Príloha: