Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0083/20
Názov projektu
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch socializmu (1948–1989)
Cieľ projektu
vid. projekt
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Attila Dr. habil. PhD.
Administrátor projektu
Simon Attila Dr. habil. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
18000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2020
Koniec riešenia
31.12.2023
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2020
Bežné výdavky
3286
Kapitálové výdavky
Rok 2
2021
Bežné výdavky
2871
Kapitálové výdavky
Rok 3
2022
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
10.04.2019
Príloha: