Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Jazyk –vzdelávanie – politika
Cieľ projektu
Cieľom projektu je získanie finančného podporovania projektu bádateľskej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Bádateľská skupina Variológia bola založená v roku 2010 v Komárne. Výskumníci skupiny realizovali doteraz 8 vedeckých sympózií na Pedagogickej fakulte UJS v Komárne, resp. na vysokej škole Eszterházy Károly Főiskola v meste Eger. Cieľom vedeckých sympózií bola lingvo-didaktická analýza školských dokumnetov, učebníc, učebných pomôcok a materiálov používaných na rôznych stupňoch vzdelávania (základná, stredná, vysoká škola) v rôznych typoch škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku ako aj analýza pedagogických dokumentov (Štátneho vzdelávacieho programu). Užším, prvoradým cieľom skupiny Variológia je to, aby reflektovaním na domáce učebnice publikované v maďarskom jazyku ako aj na školské dokumenty prispievala k skvalitneniu predmetných školských dokumentov. Na doterjších sympóziách tradične vystupovali s prednáškami domáci a zahraniční odborníci.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Szabolcs PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
8660
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
456
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Finančné oddelenie UJS
Dátum evidencie
03.12.2018
Príloha: