Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KULTMINOR
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1980
Cieľ projektu
O národnostnom zložení obyvateľstva môžeme získať adekvátny obraz na základe údajov zo sčítaní obyvateľstva organizovaných v každom desaťročí. Sčítania obyvateľstva sú jediným zdrojom štatistických údajov, ktoré obsahujú dáta za celú populáciu. Nakoľko údaje podľa národnosti o vzdelanostnom zložení obyvateľstva podľa obcí nie sú k dispozícii, preto v rámci nášho projektu spracujeme údaje o školskom vzdelaní obyvateľstva na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1980. (Údaje z roku 1970 boli spracované v roku 2018.) Tieto databázy spájame s dátabázou národnostných údajov podľa obcí, ktoré sú už spracované. Údaje sú obsiahnuté vo vnútorných publikáciach Federálného štatistického úradu a Slovenského štatistického úradu s názvom Výsledky sčítania ľudu domov a bytov k 1.1.1980 (37 zväzkov). V horeuvedených zväzkoch o každej obci sú údaje obsiachnuté v 17-tých tabuľkách. Údaje o dosiahnutom najvyššom školskom vzdelaní obsahuje Tabuľka č. 113 V roku 2019 príde rad na vstup údajov, doplnenie chýbajúcich údajov a na kontrolu údajov. V teľstvo k zabezpečeniu vlastnej národnej identity.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Ďurdík Ladislav PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
2200
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
2316
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Finančné oddelenie UJS
Dátum evidencie
30.11.2018
Príloha: