Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
Webová stránka projektu
http://www.kultminor.sk/sk/novinky/516-fond-zverejnil-prvu-vyzvu-na-rok-2019
Číslo projektu
0
Názov projektu
Výskum a analýza finančnej gramotnosti maďarskej národnostnej menšiny
Cieľ projektu
Cieľom výskumu je zmapovanie a analýza finančnej gramotnosti maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku v okruhu študentov maďarskej národnostnej menšiny na stredných a na vysokých školách na Slovensku.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Dr.habil. Ing. Renáta Machová, PhD.
Zodpovedný riešiteľ
Korcsmáros Enikő PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3800
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
200
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
27.11.2018
Príloha: