Grantová agentúra
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EU
IČO
Program
Operačný program Výskum a inovácie, OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07, OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie
Webová stránka projektu
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-07/
Číslo projektu
NFP313010T583
Názov projektu
Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti v oblasti materiálového inžinierstva a nanotechnológií
Cieľ projektu
Predmetom projektu, predloženého Univerzitou J. Selyeho v Komárne, je nezávislý výskum a vývoj v oblasti nanotechnológií a materiálového inžinierstva. Projekt bude zameraný na výskum a vývoj nových nanomateriálov a ich nanometrické charakteristiky. Žiadateľ, a najmä riešiteľské pracovisko Katedra chémie PF UJS, sa dlhodobo venuje výskumno-vývojovým aktivitám v oblasti nanotechnológií a nových materiálov. V rámci aktivít projektu bolo od roku 2016 zverejnených 16 publikácií, z toho 9 publikácií v databázach Scopus a/alebo Web of Science, a 3 publikácie v databáze Current Content Connect. Do konca trvania projektu bude zverejnená min. 1 publikácia v databázach Scopus a/alebo Web of Science. Výskum v rámci projektu je realizovaný výskum a vývoj v Nanochemickom a supramolekulárnom laboratóriu Katedry chémie PF UJS, ktoré bolo vybudované v roku 2015 a súčasťou ktorého je výskumný park so špičkovými prístrojmi.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Virágová Oľga Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
643597
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
33873
Začiatok riešenia
01.01.2016
Koniec riešenia
31.12.2019
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2021
Bežné výdavky
377037
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Finančné oddelenie UJS
Dátum evidencie
26.11.2018
Príloha: