Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
012TTU-4/2018
Názov projektu
Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní
Cieľ projektu
viď projekt.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Trnavská univerzita v Trnave - vedúci projektu
Zodpovedný riešiteľ
Czakóová Krisztina PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Czakóová Krisztina PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
8288
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2019
Bežné výdavky
3464
Kapitálové výdavky
Rok 2
2020
Bežné výdavky
3099
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
09.11.2018
Príloha: