Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
Erasmus+
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
2018-1-SK01-KA103-045969
Názov projektu
Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu
Cieľ projektu
viď´projekt
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Juhász György Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Kinczerová Adriana Mgr.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
272425
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.06.2018
Koniec riešenia
31.05.2020
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
21.05.2018
Celková výška dotácie
2752425
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Erazmus kancelaria UJS
Dátum evidencie
05.09.2018
Príloha: