Grantová agentúra
Magyar Tudományos Akadémia
IČO
Program
Domus
Webová stránka projektu
http://mta.hu/domus-osztondij/a-domus-osztondijrol-105505
Číslo projektu
HSZ-01/2018
Názov projektu
A "komáromiság" Egy jelenség változásai az elmúlt 100 évben
Cieľ projektu
Výskum javu "komáromiság"
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
GyurgyíkLázló, Liszka Juhász Ilona, H.Nagy Péter, Keserű József, Simon Szabolcs, Stédl Terézia Vajda Barnabás
Zodpovedný riešiteľ
Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Liszka József Dr. habil. PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
HUF
Požadovaný finančný príspevok
1000000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2018
Koniec riešenia
31.08.2019
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
14.06.2018
Príloha: