Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
008UJS.4/2019
Názov projektu
Plánovanie, realizovanie a hodnotenie procesov vyučovania jazykov vo viacjazyčnom prostredí v Slovenskej republike
Cieľ projektu
Projekt je zameraný na zostavenie a publikovanie vysokoškolskej učebnice a e-learningových materiálov systému moodle zo sociolingvistiky s osobitný zreteľom na slovensko-maďarské kontexty. Autorský kolektív zostaví tematický plán predmetu sociolingvistiky na základe informačných listov tohto predmetu na vysokých školách a univerzitách na Slovensku. Tie tvoria jednotlivé tematické bloky kapitol a sú doplnené výsledkami relevantnými sociolingvistických výskumov publikovaných v zborníkoch a iných vedeckých publikáciách. Tieto citované štúdie slúžia ako príklad pre vysvetľovanie jednotlivých tematických okruhov disciplíny.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Szabolcs PhD.
Administrátor projektu
Simon Szabolcs PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
16854
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
27.04.2018
Príloha: