Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Vizuálna dvojjazyčnosť v jazykovej krajine Komárňanského okresu
Cieľ projektu
Predmetom projektu je skúmanie propriálneho obrazu/jazykovej krajiny Komárňanského okresu.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Administrátor projektu
Marosi Martina
Finančný manažér
Mgr. Gábor Lőrincz, PhD.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
16744
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF Katedra madarskeho jazyka a literatúri
Dátum evidencie
27.04.2018
Príloha: