Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA so začiatkom riešenia v roku 2019
Webová stránka projektu
www.minedu.sk
Číslo projektu
1/0439/19
Názov projektu
Medzinárodná komparácia trendov a riešení v udržaní zamestnancov
Cieľ projektu
Výskum sa zameriava na aktuálne otázky pracovného trhu – udržanie zamestnancov, nedostatok pracovnej sily a robotizáciu.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
19895
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2019
Koniec riešenia
2021
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát EF UJS, Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
26.04.2018
Príloha: