Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
https://projekty.portalvs.sk/projekty/_projekt/11965/1
Číslo projektu
001UJS-4/2019
Názov projektu
Aplikácia informačno-komunikačnej a digitálnej mobilnej technológie na modelovanie prírodnych javov a inovácia učebných materiálov prírodovedných predmetov
Cieľ projektu
Cieľom projektu je skvalitniť prípravu študentov inováciou učebných materiálov využitím digitálneho interaktívneho učebného prostredia. Chceme sa zamerať na tvorbu a inováciu učebných materiálov v rámci prípravy študentov učiteľstva prírodovedných predmetov a matematiky, kde sa vo veľkej miere využíva modelovanie reálnych prírodných javov, procesov a štruktúr. Našim dlhodobým zámerom je prispieť k zvyšovaniu úrovne vzdelávania prírodných vied a matematiky. Primárnou cieľovou skupinou projektu budú študenti študijných programov učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov matematiky, informatiky, chémie a biológie. Vytvorené učebné materiály sa môžu využiť aj v ďalších študijných programoch našej univerzity ako napr. predškolská a elementárna pedagogika, primárne vzdelávanie a pre výučbu aplikovanej informatiky. Tvorbu interaktívnych učebných materiálov plánujeme zrealizovať formou vhodných online aplikácií a softvérov, a sprístupniť v systéme Moodle prípadne na iných webových stránkach. Na základe uvedených hlavných cieľov projektu chceme dosiahnuť nasledovné ciele: Skvalitniť prípravu študentov učiteľstva inováciou a tvorbou dynamických, interaktívnych učebných materiálov z matematiky, informatiky, chémie, biológie a fyziky; Efektívne využiť počítačové softvéry a online dostupné mobilné a webové aplikácie na modelovanie reálnych prírodných javov procesov a štruktúr vo virtuálnom prostredí; Implementovať vytvorené študijné materiály do výučby predmetov resp. vybraných tematických celkov; Vytvoriť kvalitné elektronické kurzy v prostredí Moodle na pokrytie vybraných vyučovacích predmetov alebo tematických okruhov v učiteľských študijných programoch; Organizovať odborné podujatia (konferencie, semináre, workshopy) s cieľom zoznámenia činnosti, výmenu skúseností a výsledkov výskumu riešiteľského kolektívu a výsledkoch práce v projekte; Zverejniť výsledkov projektu vo forme publikácií, vytvoriť metodických návrhov pre učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov a zabezpečiť disemináciu výsledkov projektu vo forme prednášok na konferenciách a seminároch.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Csiba Peter RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Csiba Peter RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
28824
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2019
Koniec riešenia
2021
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Katedra matematiky a Informatiky EF UJS,
Dekanát EF UJS,
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
26. 4. 2018