Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
VEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
1/0663/19
Názov projektu
Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík
Cieľ projektu
Projekt má za cieľ v rámci porovnávacieho empirického výskumu a za pomoci kvalitatívnych a kvantitatívnych metodík výskumu skúmať postavenie výučby prírodovedných predmetov a matematiky na stredných školách.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Tóth Péter prof. Dr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Ing. Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
46751
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2019
Bežné výdavky
7772
Kapitálové výdavky
Rok 2
2020
Bežné výdavky
11851
Kapitálové výdavky
Rok 3
2021
Bežné výdavky
10112
Kapitálové výdavky
Rok 4
__________
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS
Dátum evidencie
26.04.2018
Príloha: