Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Výskum popkultúry v kontexte mediálnych teórií
Cieľ projektu
Cieľom projektu je koncipovanie novej metodológie v oblasti skúmania populárnej kultúry.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Keserű József Dr. habil. PaedDr. PhD.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
5175
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.2019
Koniec riešenia
12.2021
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
25.04.2018
Príloha: