Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
007UJS-4/2019
Názov projektu
Využitie jazykového korpusu ako inovačného nástroja v príprave učiteľov cudzích jazykov na školách s vyučovacím jazykom maďarským
Cieľ projektu
Projekt je zameraný na vypracovanie postupov, ako môžu byť nasadené cudzojazyčné korpusy vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka. Sústreďuje sa pritom jednak na možnosti vytvorenia technických zručností na strane učiteľa ako aj študentov, ktoré sú potrebné pre prácu s korpusmi vôbec. Na druhej strane budú vypracované konkrétne postupy a metódy cieľom ich aplikácie v oblastiach (a) slovná zásoba, (b) text a diskurz a (c) reálie. Výskum má byť realizovaný zohľadnením najnovších trendov v príslušných lingvistických disciplínach (o.i. korpusová lingvistika, diskurzívna lingvistika) s prepojením na didaktiku nemčiny ako cudzieho jazyka.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Mészáros Attila Dr. phil. Mgr.
Administrátor projektu
Mészáros Attila Dr. phil. Mgr.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
16129
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.09.2019
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
KMF PF UJS
Dátum evidencie
24.04.2018
Príloha: