Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
komisia č. 1 pre program rozvoja materského, základného a stredného školstva
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
004UKF-4/2019
Názov projektu
Analýza faktorov ovplyňujúcich proces adaptácie žiakov prvého ročníka základných škôl na začiatočné vyučovanie a tvorba adaptačného programu
Cieľ projektu
Cieľom projektu je vytvoriť a experimentálne overiť účinnosť adaptačného programu pre žiakov prvého rošníka základných škôl.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
UKF - prof. RNDr. Tirpáková Anna, CSc. - vedúci projektu
Zodpovedný riešiteľ
Borbélyová Diana PaedDr.
Administrátor projektu
Borbélyová Diana PaedDr.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
51700
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2019
Koniec riešenia
2021
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Dekanát PF UJS
Dátum evidencie
24.04.2018
Príloha: