Grantová agentúra
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
IČO
Program
Komisia VEGA pre vedy o človeku
Webová stránka projektu
www.evega.sk
Číslo projektu
1/0117/19
Názov projektu
Postavenie, identita, vzdelávanie menšín - spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku
Cieľ projektu
Cieľom projektu je skúmanie identity jedinca (budúcich učiteľov, učiteľov a žiakov) v spoločenskom kontexte, vo vzťahu k socio-ekonomickému prostrediu, formovaniu stereotypov, sieti spoločenských vzťahov a paralelná identifikácia špecifických prvkov menšinového školského vzdelávacieho priestoru. Projekt má výskumný charakter. Inovatívnou metódou riešenia výskumu je metóda mikrohistorického výskumu, ktorú budeme realizovať prostredníctvom metódy orálnej histórie a projektívnych metód (metódou pojmového mapovania a slovných asociácií). Využijeme aj dotazníkovú metódu na zistenie a meranie prvkov odbornej, osobnej a národnej identity respondentov.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Béla István Pukánszki, Péter Tóth, Kinga Horváth, István Szőköl, Terézia Strédli
Zodpovedný riešiteľ
Németh András prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Németh András prof. Dr. DSc.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
000
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2019
Koniec riešenia
31.12.2021
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
2019
Bežné výdavky
2953
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
21.04.2018
Príloha: