Grantová agentúra
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
IČO
Program
KEGA
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
002UJS-4/2019
Názov projektu
Cirkevno-sociologický výskum v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na zistenie v súčasnosti sa prebiehajúcich zmien cirkevných zborov a na meranie reformovanej kresťanskej identity.
Cieľ projektu
Cirkevno-sociologický výskum v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku na zistenie v súčasnosti sa prebiehajúcich zmien cirkevných zborov a na meranie reformovanej kresťanskej identity.
Žiadateľ
RTF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Somogyi Alfréd ThDr. PhD.
Administrátor projektu
Somogyi Alfréd ThDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
14065
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2019
Koniec riešenia
2021
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
UJS RTF
Dátum evidencie
18.04.2018
Príloha: