Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
Program
Erasmus+, KA2 - Cooperation and Innovation for Good Practices, Action: Strategic Partnership, Field: School partnerships
Webová stránka projektu
www.erasmusplus.sk
Číslo projektu
0
Názov projektu
Príprava pedagógov pre prax - inovatívny vzdelávací program pre cvičných učiteľov Preparing teachers for teaching practice – Innovative training programme for teacher trainers Akronym: 4P Projekt
Cieľ projektu
V pregraduálnej príprave budúcich učiteľov plní pedagogická prax nezastupiteľnú funkciu, a v nej má cvičný učiteľ kľúčové postavenie. Vzdelávanie a príprava cvičných učiteľov si vyžaduje osobitnú pozornosť. Pedagogické praxe na fakultách pripravujúcich učiteľov sa realizujú veľmi diverzifikovane. Rozsah a druhy pedagogických praxí si určuje fakulta pre potreby daného študijného programu. Počty a druhy cvičných škôl zapojených do realizácie pedagogickej praxe sa rôznia v závislosti od konkrétnych študijných programov. Koordinácia realizácie pedagogickej praxe medzi fakultami a cvičnými školami je rôznej kvality, miery a intenzity. Preto zvyšovanie kompetencií pedagógov, najmä cvičných učiteľov (mentorov) inovatívnymi metódami je veľmi dôležitým faktorom z hľadiska prípravy študentov pedagogických fakúlt na budúce povolanie. Vzdelávanie zamerané na prípravu cvičných učiteľov zatiaľ absentuje. Preto je potrebné využiť existujúce dobré skúsenosti a vytvoriť inovatívne iniciatívy na medzinárodnej úrovni zamerané na rozvoj kompetencií cvičných učiteľov a na vypracovanie systému spolupráce cvičných škôl a univerzít, ktoré zároveň umožnia rešpektovanie národných špecifík.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
koordinátor: Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder/TFBF-VM Civic Association – Non-profit organization 42290708 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 3544/33, Slovakia, Benedek Elek Pedagógiai Kar Soproni Egyetem, Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Pszichológia és Neveléstudományok Kar Babes Bolyai Tudományegyetem
Zodpovedný riešiteľ
Horváth Kinga Dr. habil. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
18980
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
832
Začiatok riešenia
01.10.2018
Koniec riešenia
30.11.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
PF UJS
Dátum evidencie
14.03.2018
Príloha: