Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Orsovics Yvette, Strédl Terézia, Szabóová Edita, Vass Vilmos: A személyiségfejlesztés új kivívásai a nemzetiségi óvodákban és iskolákban (Nové výzvy rozvíjania osobnosti v materských a základných školách s VJM)
Cieľ projektu
Cieľom projektu je reflektovať na nové výzvy výchovno-vzdelávacej činnosti v oblasti rozvíjania osobnosti detí a žiakov v materských a základných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Účastníci národnostných škôl sú skonfrontovaní s dvojjazyčným prostredím, a tento fakt vyžaduje zvýšenie ich sociálnej kompetencie, pestovania identity.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Strédl Terézia PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3350
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
177
Začiatok riešenia
19.02.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
2000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
13.02.2018
Príloha: