Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
KNM
Webová stránka projektu
https://podpora.kultminor.sk/grants
Číslo projektu
0
Názov projektu
Vyučovanie maďarského jazyka a literatúry na Slovensku a školské dokumenty vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra
Cieľ projektu
Cieľom projektu je získanie finančného podporovania projektu bádateľskej skupiny Variológia pri Katedre maďarského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne. Bádateľská skupina Variológia bola založená v roku 2010 v Komárne. Výskumníci skupiny realizovali doteraz 7 vedeckých sympózií na Pedagogickej fakulte UJS v Komárne, resp. na vysokej škole Eszterházy Károly Főiskola v meste Eger. Cieľom vedeckých sympózií bola jazykovedná analýza učebníc používaných na rôznych stupňoch vzdelávania (základná, stredná, vysoká škola) v rôznych typoch škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku. V poslednom čase sa na sympóziách zaoberá aj analýzou učebných pomôcok a materiálov ako aj analýzou pedagogických dokumentov (Štátneho vzdelávacieho programu). Užším cieľom skupiny Variológia je, aby reflektovaním na domáce učebnice publikované v maďarskom jazyku ako aj na školské dokumenty prispievala k zdokonaľovaniu predmetných školských dokumentov. Na doterajších sympóziách tradične vystupovali s prednáškami domáci a zahraniční odborníci.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Simon Szabolcs PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
0
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
9900
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
522
Začiatok riešenia
05.02.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
6000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelnie UJS
Dátum evidencie
02.02.2018
Príloha: