Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu - podprogram 1.7.
Webová stránka projektu
http://www.kultminor.sk/sk/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obcí na základe údajov zo sčítania obyvateľstva z roku 1970 a 1980
Cieľ projektu
Cieľom projektu je spracovanie údajov o najvyššom školskom vzdelaní podľa obcí za roky 1970 a 1980, ktoré doteraz neboli publikované.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Ďurdík Ladislav PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3600
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
190
Začiatok riešenia
22.04.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
2250
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
25.01.2018
Príloha: