Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu - podprogram 1.7.
Webová stránka projektu
http://www.kultminor.sk/sk/
Číslo projektu
FPKNM-18-170-00522
Názov projektu
Výskum a analýza stavu úrovne ekonomickej kultúry maďarskej menšiny
Cieľ projektu
Rozvinutá ekonomická kultúra je zábezpekou prežitia a rozvoja každého národa.Cieľom výskumu je zamerať, aký vzťah majú študenti maďarskej národnosti stredných škôl na Slovensku a študenti vysokých škôl maďarskej národnosti napríklad k takým hodnotám, ako sú spravodlivá súťaž, alebo dodržiavanie pravidiel.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Antalík Imrich PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
3800
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
200
Začiatok riešenia
20.04.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
3000
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
25.01.2018
Príloha: