Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
Webová stránka projektu
-http://www.kultminor.sk/sk/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Analýza nástrojov podpory podnikania pre občanov maďarskej národnostnej menšiny
Cieľ projektu
Hlavným zámerom projektu je zrealizovať analýzu nástrojov podpory podnikania pre občanov maďarskej národnostnej menšiny v prihraničných oblastiach SR a MR. Nakoľko podnikanie je jednou z kľúčových alternatív pri riešení svojej finančnej situácie, v mnohých prípadoch možno jediným, máme za to, že je dôležité urobiť prístupnejšie informácie v tejto oblasti v jazyku materinskom, teda maďarskom. V rámci projektu by sme zrealizovali dva workshopy pre cieľové skupiny (uchádzači o zamestnanie s orientáciou na rizikové skupiny, a to absolventi, ženy po návrate po materskej, uchádzači o zamestnanie nad 50 rokov, zamestnanci v pracovnom pomere, ale rozmýšľajúci o vlastnom podnikaní a podnikatelia, ktorí potrebujú poradenstvo). Ďalšou projektovou aktivitou by bolo zostavenie efektívneho modelu pre začatie podnikanie pre záujemcu o začatie podnikania, prezentácia výsledkov analýzy na medzinárodných konferenciách a prezentácia výsledkov komparácie v odborných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS a vydanie dvojjazyčnej publikácie (maďarská, slovenská) pre záujemcov o podnikanie v tlačenej verzii a aj na CD-nosiči.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Machová Renáta Ing. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
8835
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
465
Začiatok riešenia
05.02.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
23.01.2018
Príloha: