Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
Webová stránka projektu
http://www.kultminor.sk/sk/
Číslo projektu
0
Názov projektu
Zamestnanecká politika MSP Južného Slovenska v okresoch s maďarskou národnostnou menšinou (Kis- és középvállalatok foglalkoztatáspolitikája Dél-Szlovákia magyarok lakta járásaiban)
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je zistiť aké formy zamestnania si uplatňujú podnikatelia v prostredí pre ktoré je typická maďarská národnostná menšina a v akej miere dohliadajú na zosúladenie časových požiadaviek súkromného života svojich zamestnancov s ich pracovnými povinnosťami. Medzi parciálne ciele projektu je možné zaradiť zmapovanie Južného Slovenska v okresoch s maďarskou národnostnou menšinou z oblasti typických ekonomických odvetví, kde sa reprezentujú maďarský podnikatelia, ujasnenie motivačných faktorov k podnikaniu u maďarských podnikateľov, resp. poukázanie na jednotlivé benefity, ktoré podnikatelia poskytujú svojim zamestnancom.
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Korcsmáros Enikő PhDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
9320
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
491
Začiatok riešenia
05.02.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
19.01.2018
Príloha: