Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
1.6
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Komplexná identita v učebniciach a čítankách slovenčiny pre ZŠ s VJM
Cieľ projektu
Zmapovanie komplexnej identity v učebniciach a čítankách slovenčiny pre ZŠ s VJM.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PaedDr. Eva Győriová Baková
Zodpovedný riešiteľ
Šenkár Patrik doc. PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
1900
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
100
Začiatok riešenia
18.03.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
KSL PF UJS
Dátum evidencie
18.01.2018
Príloha: