Grantová agentúra
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
IČO
Program
1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu
Webová stránka projektu
www.kultminor.sk
Číslo projektu
poo
Názov projektu
Národná identita budúcich učiteľov národnostných škôl na Slovensku
Cieľ projektu
Cieľom projektu je skúmanie identity jedinca (budúcich učiteľov UJS) v spoločenskom kontexte, vo vzťahu k socio-ekonomickému prostrediu, formovaniu stereotypov, sieti spoločenských vzťahov a paralelná identifikácia špecifických prvkov menšinového školského vzdelávacieho priestoru.
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Horváth Kinga, Vajda Barnabás, Simon Attila, Tóth Péter, Liszka József, Nagy Melinda, Strédl Terézia, Orsovics Yvette
Zodpovedný riešiteľ
Németh András prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
12490
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
660
Začiatok riešenia
2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Ing. Mgr. Beata Nagyová
vedúca projektového oddelenia UJS
Komárno
Dátum evidencie
14.01.2018
Príloha: