Grantová agentúra
Ministerstvo spravodlivosti MR
IČO
Program
Dotácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zamerané na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Webová stránka projektu
https://www.justice.gov.sk/dotacie2018/ziadost.php
Číslo projektu
0
Názov projektu
Majorita – minorita a ich súžitie II. "Zrkadlo predsudkov u študentov VŠ, žiakov a pedagógov SŠ s VJM"
Cieľ projektu
Cieľom projektu je zmapovanie predsudkovosti u žiakov SŠ s VJM, analýza a hodnotenie získaných údajov, ich komparácia s údajmi IVO (2017) a vyvodiť z nich strategické aplikovateľné pedagogické intervencie. Ďalším cieľom je práca s pedagógmi na SŠ s VJM formou workshopu, kde zážitkovou formou získajú možnosť na sebapercepciu a sebareflexiu, ako i pripraviť na tréning trénerov z radov triednych učiteľov, ktorí majú možnosť ďalej sledovať vybraté indikátory. Čiastkovým cieľom je pripraviť pracovný manuál a príručku pre pedagógov z oblasti ľudksých práv, tolerancie a občianskej rovnosti.
Žiadateľ
PF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Strédl Terézia PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagyová Beáta Mgr. Ing.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
17100
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
900
Začiatok riešenia
01.01.2018
Koniec riešenia
31.12.2018
Stav projektu
Ukončený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
12.06.2018
Celková výška dotácie
10974
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Projektové oddelenie UJS
Dátum evidencie
10.01.2018
Príloha: