Grantová agentúra
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO
Program
APVV - Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2018
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
APVV - 17 - 0512
Názov projektu
Hustoty a miery množín prirodzených čísel a distribučné vlastnosti postupností
Cieľ projektu
viď. projekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Matematický ústav SAV
Zodpovedný riešiteľ
Mišík Ladislav doc. RNDr. CSc.
Administrátor projektu
Filip Ferdinánd doc. RNDr. Ph.D.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
176345
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2018
Koniec riešenia
30.06.2022
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
03.12.2017
Príloha: