Grantová agentúra
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO
Program
APVV - Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
APVV-17-NEWPROJECT-12161
Názov projektu
Modelovanie systému zamestnaneckých benefitov v multinacionálnych podnikoch a ich implikácia pre slovenský MSP sektor
Cieľ projektu
viď. porjekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Poór József prof. Dr. DSc.
Administrátor projektu
Korcsmáros Enikő PhDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
83467
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.01.2018
Koniec riešenia
31.12.2020
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
17.11.2017
Príloha: