Grantová agentúra
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
IČO
Program
-
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
APVV-17-0048
Názov projektu
Vplyv environmentálnych faktorov na biochemický profil a zdravotný stav vybraných druhov poľovnej zveri na Slovensku
Cieľ projektu
Analýza biomarkerov látkového metabolizmu poľovnej zveri je dôležitou súčasťou zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja. Projekt je zameraný na charakteristiku a analýzu metabolických procesov u vybraných druhov poľovnej zveri a ich porovnanie v jednotlivých vybraných lokalitách. Cieľom projektu je spracovanie a vyhodnotenie informácií týkajúcich sa vybraných biochemických a hematologických parametrov, odber biologického materiálu a stanovenie parametrov v krvnom sére a plazme a ich analýza vo vzťahu k prostrediu a ekofyziologickému statusu zvierat. Biochemické a hematologické markery odzrkadľujú a umožňujú sledovať vonkajšie vplyvy prostredia na živočíchy, a tak je možné porovnať odlišné vplyvy vybraných typov prostredia na zdravie zvierat. Projekt rieši problematiku sledovania fyziologických hodnôt významných metabolických markerov voľne žijúcej zveri, ktoré umožňujú presnú diagnostiku porúch zdravotného stavu zvierat. Očakávaným produktom zabezpečenia kvalitných chovných podmienok je zdravá zver v dobrej telesnej kondícii, čo sa pozitívne odráža na zabezpečení optimálnej biodiverzity v prírodných podmienkach krajiny a kvalite diviny ako jednej zo zložiek potravy.
Žiadateľ
Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta humanitných a prírodných vied
Partneri/Spoluriešitelia
PF UJS, Parazitologicky ustav SAV
Zodpovedný riešiteľ
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Administrátor projektu
Nagy Melinda PaedDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Dr. habil. PaedDr. Kinga Horvath, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
30931
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
2018
Koniec riešenia
2022
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
1995
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
dekanát
Dátum evidencie
20.11.2017
Príloha: