Grantová agentúra
Kancelária ministerstva spravodlivosti MR
IČO
Program
KÖFOP 2.1.2-VEKOP-15
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
0
Názov projektu
Servitization of Public Services
Cieľ projektu
viď. porjekt
Žiadateľ
EF-UJS
Partneri/Spoluriešitelia
National University of Public Service
Zodpovedný riešiteľ
Bukor József RNDr. PhD.
Administrátor projektu
Bukor József RNDr. PhD.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
RNDr. Peter Csiba, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
0
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.07.2017
Koniec riešenia
30.06.2019
Stav projektu
Neschválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
Celková výška dotácie
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
EF UJS
Dátum evidencie
24.07.2017
Príloha: