Grantová agentúra
Agentúra SAAIC
IČO
30778867
Program
ERASMUS+
Webová stránka projektu
-
Číslo projektu
2017-1-SK01-KA103-035159
Názov projektu
Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu
Cieľ projektu
Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Žiadateľ
UJS
Partneri/Spoluriešitelia
Zodpovedný riešiteľ
Kinczerová Adriana Mgr.
Administrátor projektu
Kinczerová Adriana Mgr.
Finančný manažér
Virágová Oľga Ing.
Dekan fakulty
Mgr. Attila Lévai, PhD.
Mena
EUR
Požadovaný finančný príspevok
193810
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov
0
Začiatok riešenia
01.06.2017
Koniec riešenia
31.05.2019
Stav projektu
Schválený
Dátum uzatvorenia - Schválenia
09.05.2017
Celková výška dotácie
193810
Vlastné zdroje
Rok 1
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 2
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 3
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Rok 4
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Miesto uloženia originálov
Úsek pre medzinárodné vzťahy
Dátum evidencie
18.05.2017
Príloha: